Politechnika Koszalińska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0611-FIR24FiRST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Finanse i Rachunkowość

Studia I stopnia

Kierownik specjalności: dr Beata Zaleska

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Kierunek Finanse i rachunkowość ma kształcić specjalistów (na poziomie licencjata), którzy cechować się będą znajomością finansów i rachunkowości oraz zasad funkcjonowania rynków i instytucji finansowych przede wszystkim w Polsce i w Unii Europejskiej a także wykazywać umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i finansowych

w przedsiębiorstwach, bankach i zakładach ubezpieczeń oraz samorządach terytorialnych. Absolwenci, w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne będą przygotowani do zarządzania finansami przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń

i innych instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych, zwłaszcza gmin, miast

i powiatów, a także do prowadzenia rachunkowości w tychże podmiotach. Ponadto absolwent Finansów i Rachunkowości będzie dobrze rozumiał zjawiska finansowe, identyfikował czynniki je kształtujące oraz będzie posiadał zdolność do oceny wpływu poszczególnych zjawisk na sytuację finansową podmiotów gospodarujących w skali mikro oraz makro. Będzie posiadał umiejętność rozwiązywania problemów związanych z przetwarzaniem i interpretacją zewnętrznych i wewnętrznych danych dla potrzeb zarządzania gospodarką finansową. Będzie posiadał umiejętność śledzenia zmian w obowiązujących przepisach prawa finansowego.

Absolwent będzie umiał samodzielnie podejmować trafne decyzje inwestycyjne,

a także kalkulować źródła finansowania tych inwestycji. Dysponując wiedzą z zakresu wyceny wartości przedsiębiorstwa, będzie wiedział jak nią zarządzać. Będzie wyposażony

w wiedzę z rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Będzie potrafił umiejętnie ocenić kondycję podmiotów gospodarczych, dokonać ewaluacji efektywności ich działalności i w tym kontekście zaproponować potencjalne działania restrukturyzacyjne. Absolwent będzie znał współczesne systemy finansowe, będzie wiedział jak identyfikować ryzyko związane

z działalnością instytucji finansowej, a także potrafi obsługiwać programy komputerowe wspierające działalność instytucji finansowej. Będzie identyfikował instrumenty rynku kapitałowego, znał zasady ich emisji i obrotu. Przygotowany będzie do pracy analitycznej nakierowanej na efektywne rozwiązywanie problemów głównie z obszaru zagadnień finansowych i rachunkowych. Absolwent kierunku będzie znał aktualne zasady prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowe Standardy Audytu Wewnętrznego

i Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej. Będzie przygotowany do organizowania rachunkowości, prowadzenia ksiąg handlowych, dokonywania rozliczeń podatkowych, projektowania i wdrażania systemów rachunkowości zarządczej, controllingu, sporządzania

i analizy sprawozdania finansowego. Absolwent będzie mógł pracować w charakterze księgowego lub analityka finansowego w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego, izbach i urzędach skarbowych, biurach rachunkowych. Będzie mógł wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności przy tworzeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

W poznanych narzędzi informatycznych absolwent będzie obsługiwał komputer

z dostępem do Internetu, umiał go wykorzystywać w procesie kształcenia i życiu codziennym. Będzie posiadał umiejętność wykorzystania komputerowych systemów finansowo-księgowych do prowadzenia i interpretacji ksiąg rachunkowych. Zakres tematyczny umiejętności będzie odpowiadał wymogom zawartym w modułach niezbędnych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Są to: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, techniki prezentacji, edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafiki menedżerskie, usługi w sieciach informatycznych.

Absolwent będzie znał język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadał umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu szeroko rozumianych finansów, rachunkowości, bankowości, ubezpieczeń, rynków finansowych, ekonomii

i zarządzania. Absolwent będzie rozumiał treści prezentowane w literaturze, przede wszystkim na temat finansów i rachunkowości oraz będzie posiadał umiejętność ich analizowania oraz poszukiwania informacji na temat nowych zagadnień w publikatorach

i materiałach źródłowych. Nabyte umiejętności i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie kształcenia na studiach magisterskich oraz profesjonalne przygotowanie do podjęcia pracy

w przedsiębiorstwach i samorządach terytorialnych oraz w instytucjach finansowych

i w innych jednostkach.

Profil absolwenta specjalności Finanse i rachunkowość samorządów terytorialnych

Absolwent specjalności: Finanse i rachunkowość samorządów terytorialnych zna instytucje składające się na sektor finansów publicznych, reguły gospodarowania pieniądzem publicznym, zasady finansowania dóbr publicznych, źródła dochodów i kierunki wydatków publicznych. Umie, ustalać podatki i opłaty lokalne, prowadzić postępowanie podatkowe, organizować i rozstrzygać przetargi w trybie zamówień publicznych, zarządzać finansami jednostek samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza gmin, miast i powiatów. Potrafi odnajdywać i analizować materiały źródłowe z zakresy finansów i rachunkowości samorządów terytorialnych, a ponadto posiada umiejętność, również przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, zastosowania pozyskanych informacji do zarządzania finansami samorządów terytorialnych.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w organach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, obsady referatów podatkowych rachunkowości i księgowości podatków. Potrafią sporządzić plany finansowe (budżety) i sprawozdania budżetowe. Posiadają wiedzę na temat organizacji audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni roku akademickiego 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni roku akademickiego 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni roku akademickiego 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Koszalińska.